Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a.
Profili Kompanise  |  Multimedia  Publikime  |  Kontakt  |  English
 
 
Home         Rreth Nesh         Legjislacioni         Infrastruktura Gjeneruese         Projekte         Energjia dhe Mjedisi    
DFPSH

 

Home > DFPSH 
Furnizuesi Publik me Shumicë

Furnizuesi Publik me Shumicë është një strukturë/Divizion që funksionon brenda strukturës së KESH sh.a., e krijuar që në Korrik 2008, në bazë të Modelit dhe Rregullave të Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike për të kryer funksionet si më poshtë vijon:

- Furnizuesi Publik me Shumice ka pergjegjesi per blerjen e energjisë elektrike, per te siguruar furnizim te mjaftueshem per CEZ Shpërndarje sh.a./Furnizuesin Publik me Pakice sipas kerkeses se ketij te fundit per furnizimin pa nderprerje te Klienteve Tarifore. Për këtë qëllim Furnizuesi Publik me Shumice blen nga KESH Gen-i te gjithe energjine elektrike te prodhuar prej tij nga burimet hidro dhe burimet e tjera gjeneruese, dhe nga Prodhuesit e Pavarur të Energjisë Elektrike, Prodhuesit e Vegjël të Energjisë Elektrike, Furnizuesit e Kualifikuar dhe Tregtuesit per te permbushur detyrimet e tij ndaj CEZ Shpërndarje sh.a./Furnizuesit Publik me Pakice, për furnizimin e klientëve tariforë. Furnizuesit Publik me Shumice i kerkohet te siguroje te gjitha furnizimet e disponueshme, perfshire importet, per te shmanguar kufizimin e ngarkeses;
- Furnizuesi Publik me Shumicë blen energjinë elektrike nga PVE-të dhe PPE-të me çmim të rregulluar, të miratuar nga Enti Rregullator i Energjisë dhe po me çmim të rregulluar, të miratuar nga ky Ent, ia shet energjinë elektrike CEZ Shpërndarje sh.a./Furnizuesit Publik me Pakicë, për furnizimin e konsumatorëve tariforë;
- Furnizuesi Publik me Shumicë ka përgjegjësinë që të shërbejë si sigurues i alternativës së fundit për të gjithë klientët;
- Bazuar në faktin që Furnizuesi Publik me Shumicë është struktura e specializuar në KESH sh.a. për tregtimin e energjisë elektrike, ai kryen edhe procedurat e eksportit, importit dhe shkëmbimit të energjisë elektrike për llogari të KESH sh.a;
Furnizuesi Publik me Shumicë ka të drejtë të mbulojë, nëpërmjet kontratës së tij me CEZ Shpërndarje sh.a./Furnizuesin Publik me Pakicë, të gjitha kostot e realizuara për blerjen e energjisë, përfshirë koston e energjisë elektrike të importuar si dhe kostot e blerjeve nga KESH Gen-i, PPE-te, PVE-te, Furnizuesit e Kualifikuar dhe Tregtuesit.
Divizioni i Furnizuesit Publik me Shumicë në KESH sh.a. përbëhet nga Drejtori i Divizionit si dhe 3 (tre) departamente: Departamenti Tregtar, Departamenti Teknik dhe Departamenti Operacional.

Sa i përket blerjes së energjisë nga Furnizuesi Publik me Shumicë, nga Prodhuesit e Vegjël të Energjisë (HEC private dhe me koncesion) të dhënat janë si më poshtë:

- Për vitin 2010 energjia totale e blerë është 159.040 MWh (nga 20 shoqëri koncensionare me 43 HEC të vënë në punë).
- Për vitin 2011 energjia totale e blerë është 136.831 MWh (nga 27 shoqëri koncensionare me 53 HEC të vënë në punë).
- Për vitin 2012 energjia totale e blerë është 290.997 MWh (nga 41 shoqëri koncensionare me 69 HEC të vënë në punë).
- Për vitin 2013 energjia totale e blerë është 548.148 MWh (nga 50 shoqëri koncensionare me 90 HEC të vënë në punë).

Në lidhje me veprimtarinë gjate vitit 2013 të dhënat janë si më poshtë:

-Energji elektrike shitur CEZ shpërndarjes (për klientët tarifor dhe për humbjet në rrjet) = 5.890.430 MWh;
-Energji elektrike e eksportuar = 952.899 MWh;
-Energji elektrike blerë nga importi per llogari te CEZ shpërndarjes  = 170.663 MWh;
-Energji elektrike blerë nga PVE = 548.148 MWh;
-Energji elektrike e blere nga HEC e mesëm (Ulez, Shkopeti; Bistrica 1 dhe 2 – përpara privatizimit të   tyre, dhe UKT) = 261.648 MWh;
-Energji elektrike e blerë nga HEC AShta = 211.190 MWh;
-Energji elektrike e siguruar nga kontratat e shkëmbimit (vlere neto) = 37.468 MWh
-Energji e siguruar nga prodhimi i KESH Gen = 5.802.656 MWh

Bookmark and Share   Print
 
 
Publikime
Arkive Publikimesh
 
 
Multimedia
Galeria Fotografike
Spotet Televizive
Video Prezantuese
 
DFPSH
Divizioni i Furnizimit Publik me Shumice.
 
 
Energjia
& Mjedisi
Ne dhe Mjedisi
Keshilla
 
 
Newsletter
 
 
© Copyright KESH 2011  |  Profili Kompanise  |  Webmail Access